Avukatlık Ücreti

Mardin Barosu tarafından 2020 yılını kapsayan Avukatlık ücret tarifesidir. Bu ücretler asgari tutarlardır. Dosya kapsamına göre fiyatlarda artıl söz konusu olabilmektedir. Fiyatlara KDV dahil değildir. Buna göre;

İhalenin Feshi Davasında Avukatlık Ücreti

 • Taşınabilir mal ihaleleri 5.000,00 TL ‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i

 • Taşınmaz mal ihaleleri 9.000,00 TL ‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i

İcra Takiplerinde Avukatlık Ücreti

 • Değeri parayla ölçülebilen icra takipleri iş sahibinden ayrıca alacağın % 15’i
 • Değeri parayla ölçülemeyen icra takipleri 5.500,00 TL
 • Çocuk teslimi 6.000,00 TL
 • Genel Mahkemelerde ihtiyati hacze itiraz davaları 4.500,00 TL
 • İcra müdürlüklerine yönelik itiraz dilekçeleri 1.800,00 TL

Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemelerinde Görülen Dava ve İşlerde Avukatlık Ücreti

 • Delil Tespiti Davası 4.000,00 TL
 • Tedbir talepli delil davası 5.000,00 TL
 • Marka iptali – Hükümsüzlük Davası 7.700,00 TL
 • Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Kararı İptal Davası 7.000,00 TL
 • Tazminatsız tecavüzün önlenmesi davası 7.500,00 TL
 • Maddi, manevi tazminat talepli tecavüzün önlenmesi davası 8.000,00 TL ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemelerinde Görülen Dava ve İşler

 • Şikayet ve takibi 6.500,00 TL
 • Sanık Vekilliği 11.000,00 TL
 • Müdahil Vekilliği 9.000,00 TL

İş Mahkemelerinde Görülen Davalarda Avukatlık Ücreti

 • Değeri parayla ölçülebilen davalar 7.000,00 TL ‘den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 • Değeri parayla ölçülemeyen davalar 7.000,00 TL

İdare ve Vergi Mahkemelerinde Görülen Davalarda Avukatlık Ücreti

 • İptal Davası Duruşmalı 8.000,00 TL
 • İptal Davası Duruşmalsız 6.000,00 TL
 • Tam Yargı Davası 8.000,00 TL ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Vergi uyuşmazlığından doğan davalar 8.000,00 TL ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

Ceza Mahkemelerinde Görülen Davalarda Avukatlık Ücreti

 • Ceza Mahkemesi Sanık Vekilliği 16.500,00 TL
 • Ceza Mahkemesi Müdahil Vekilliği 16.500,00 TL
 • Asliye Ceza Mahkemesi Sanık Vekilliği 8.000,00 TL
 • Asliye Ceza Mahkemesi Müdahil Vekilliği 8.000,00 TL
 • Sulh Ceza Hakimliği – İnfaz Hakimliği 5.000,00 TL

Yüksek Yargıda Görülen Dava ve İşlerde Avukatlık Ücreti

 • istanaf’ta görülen davalarda Bir duruşması olan işler için 10.000,00 TL
 • istanaf’ta görülen davalarda
 • Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için 16.000,00 TL
 • Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için 20.000,00 TL
 • Danıştay ilk derecede görülen davalar için Duruşmalı ise 16.000,00 TL
 • Danıştay ilk derecede görülen davalar için Duruşmasız ise 12.000,00 TL
 • Yargıtay, Danıştay, ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işler için Duruşmasız ise 7.500,00 TL
 • Yargıtay, Danıştay, ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işler için Duruşmalı ise (masraf hariç) 12.000,00 TL
 • Sayıştay Davaları 15.000,00 TL ‘den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 • Anayasa Mahkemesi’nde görülen dava ve işler için Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar 20.000,00 TL
 • Anayasa Mahkemesi’nde görülen dava ve işler için diğer dava ve işler 8.000,00 TL
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde görülen davalar Duruşmalı (masraf dışında) 30.000,00 TL ‘den az olmamak üzere dava sonucunda parasal değer ya da tazminat elde edilmesi durumunda bu değerin % 15’i
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde görülen davalar Duruşmasız 20.000,00 TL ‘den az olmamak üzere dava sonucunda parasal değer ya da tazminat elde edilmesi durumunda bu değerin % 15’i

Sulh Hukuk Mahkemelerinde Görülen Davalarda Avukatlık Ücreti

 • Kat Mülkiyeti Yasası’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar 4.500,00 TL
 • Mirasçılık belgesi alınması 3.000,00 TL
 • Tahliye davaları 5.500,00 TL ‘den az olmamak üzere, yıllık kira bedelinin %15’i
 • İzale-i şuyu (paydaşlığın giderilmesi) davaları 6.000,00 TL ‘den az olmamak üzere dava konusu malın/ malların muhammen bedelinin müvekkil payına düşen miktarının %15’i
 • Vesayet ve Kayyum Davaları 5.000,00 TL
 • Vasiyetnamenin okunması, tereke tespiti, terekede ihtiyati tedbirler, mirasın reddi, miras şirketine mümessil tayinine ilişkin davalar 5.000,00 TL
 • Mirasçılık Belgesinin İptali Davası 6.000,00 TL
 • Mirasta defter tutulması 6.000,00 TL ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Kira tespiti ve kira bedelinin artırımı davaları 5.000,00 TL ‘den az olmamak üzere artan yıllık kira değerinin % 15’i (Kira farkına ilişkin icra takibinde ayrıca %15’i)
 • Delil tespit talepleri 3.200,00 TL
 • Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi) 2.500,00 TL

Asliye Hukuk Mahkemelerinde Görülen Davalarda Avukatlık Ücreti

 • Tapu veya nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, yaş düzeltme, kaza-i rüşt davaları 6.000,00 TL
 • Mirasta İade Davası 9.000,00 TL ‘den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 • Muvazaa nedeniyle Tapu İptal Davası 10.000,00 TL ‘den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 • Vasiyetnamenin İptali ve Tenkisi davası 10.000,00 TL ‘den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 • Men-i Müdahale (Elatmanın önlenmesi) Davası 6.500,00 TL ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Tapu İptali ve Tescili Davaları 10.000.00 TL ‘den olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Şuf’a Davası 10.000,00 TL ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Geçit Hakkı Davası 9.000,00 TL ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Ecri misil Davası 8.000,00 TL ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Her türlü alacak, maddi ve manevi tazminat davaları 7.500,00 TL ‘den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 • Tespit Davaları 6.000,00 TL
 • Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılacak dava 8.750,00 TL
 • Kooperatif üyeliğinden çıkarma kararının iptaline ilişkin dava 7.000,00 TL
 • Tenfiz ve Tanıma Davaları 9.000,00 TL
 • Zayi ve kambiyo senedi iptali davaları 7.000,00 TL
 • Tüketici Mahkemeleri 2.000,00 TL ‘den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 • Tenkis Davaları 8.500,00 TL ‘den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 • Vakıflara ait taşınmazların kıymet takdiri 7.000,00 TL
 • Vakıflar mevzuatından doğan diğer uyuşmazlıklarda 9.500,00 TL
 • Kamulaştırmasız El Atma 6.000,00 TL ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

Aile Mahkemelerinde Görülen Davalarda Avukatlık Ücreti

 • Evlenmeye izin, iddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin davalar 4.000,00 TL
 • Nişan bozulmasından doğan davalar 6.000,00 TL ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i (Hediyelerin geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat vb)
 • Boşanma davaları
  a) Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti 5.000,00 TL
  b) Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti 8.000,00 TL
  c) Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli 8.500,00 TL ‘den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 • Katkı Payı Davaları 6.000,00 TL ‘den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 • Nesebin reddi, tashihi ve babalık davaları 7.500,00 TL
 • Nafaka Davası 4.000,00 TL
 • Evlat Edinme Davası 7.000,00 TL
 • Ailenin korunmasına dair 6284 sayılı Kanundan doğan davalar 3.000,00 TL
 • Tenfiz Davası 9.000,00 TL
 • Velayet Davaları 6.000.00 TL

İcra İflas Hukukundan Doğan Davalarda Avukatlık Ücreti

 • Menfi Tespit ve İstirdat Davaları 7.000,00 TL ‘den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 • İstihkak Davaları 7.000,00 TL ‘den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 • İcra Mahkemeleri’nin görevine giren davalar (İmzaya ve borca itiraz, şikayet vd)
  a)Duruşmalı 5.000,00 TL
  b)Duruşmasız 3.000,00 TL
  c)İcra Ceza 3.000,00 TL
 • İcra İflas Kanunu’ndan doğan iptal davaları 7.000,00 TL ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

Diğer Hukuki Konularda Avukatlık Ücretleri

 • Büroda sözlü danışma ilk bir saat için 550,00 TL (Bir saati aşan her 1 saat için 300,00 TL)
 • Yazılı danışma 1.500,00 TL
 • İhtarname, İhbarname, Protesto düzenleme 1.600,00 TL
 • Soruşturma evresi dilekçeleri 3.000,00 TL
 • Dava ve Cevap Dilekçesi 3.000,00 TL
 • Temyiz ve Karar Düzeltme Dilekçeleri 3.000,00 TL
 • İdare kurulu kararlarına ve takipsizlik kararlarına itiraz 3.000,00 TL
 • Miras Sözleşmesi, vasiyetname tanzimi, taksim sözleşmesi vb düzenlemeler. 10.000,00 TL
 • Kira sözleşmesi ve diğer her türlü Sözleşme tanzimi 3.000,00 TL
 • Şirket ana sözleşmesi, tüzük, vakıf senedi, yönetmelik, istisna, akdi ve benzer işler 12.000,00 TL
 • Hazırlık soruşturmasında bulunma 4.000,00 TL
 • Vatandaşlığa kabul ya da vatandaşlıktan çıkma talepleriyle ilgili işler 15.000,00 TL
 • Türkiye’de oturma izni alınması 10.000,00 TL
 • Türkiye’de çalışma izni alınması 8.500,00 TL
 • Şirketlerde, kooperatiflerde, sendikalarda, meslek odalarında, vakıflarda ve derneklerde danışma ücretleri (dava takip ücretleri ayrık tutularak, aylık net ücretler aşağıda gösterilmiştir)
  a)- Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler 6.500,00 TL
  b) Kooperatif
  ba) 100’den az üyeli 4.000,00 TL
  bb) 100’den yukarı üyeli 6.000,00 TL
  c) Anonim Şirket
  ca) 250.000 TL.den az sermayeli 7.500,00 TL
  cb) 250.000 TL.den yukarı sermayeli 9.000,00 TL
 • Sendikalar 5.000,00 TL,
 • Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları 9.000,00 TL
 • Diğer meslek odaları 6.000,00 TL
 • Kamu yararına çalışan vakıflar 4.500,00 TL
 • Özel vakıflar 9.500,00 TL
 • Kamu yararına çalışan dernekler 4.500,00 TL
 • Diğer dernekler 6.000,00 TL
 • Şirketlerde ana sözleşme değişikliği ve sermaye arttırımı işlemleri
  a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler 5.000,00 TL
  b) Kooperatif 4.500,00 TL
  c) Anonim Şirket 6.500,00 TL
 • Ticaret şirketleri ve kooperatiflerde genel kurul işlemleri 7.500,00 TL
 • Ticaret şirketlerinde pay devri işlemleri 6.500,00 TL
 • Ticaret şirketlerinde kuruluş, tür değiştirme, birleşme işlemleri 15.000,00 TL
 • Vergi Uzlaşma Komisyonu işlemleri 7.500,00 TL

Sonuç

Mardin barosu tarafından yayınlanan bu ücretler avukatlar tarafından alınması gereken asgari ücretler olup, dosya kapsamına göre, ücretler artabilmektedir. Dolayısı ile davanız ve dosyanız ile ilgili fiyat alacaksınız, öncelikle avukatların dosyanızı incelemesi gerekmektedir.

Başa dön tuşu