Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davası, evlilik birliğini sona erdirmek isteyen eşlerin, boşanmanın tüm hukuki ve ekonomik sonuçlarında mutabık kalamaması veya eşlerden biri boşanmak isterken diğerinin buna yanaşmaması halinde söz konusu olur. Boşanma davası ile birlikte nafaka, velayet, tazminat gibi hukuki ve ekonomik sonuçlar tezahür eder. Bu sonuçlardan bir ve birkaçı üzerinde çekişme yaşandığı takdirde veya taraflardan birisi boşanmak isterken diğeri boşanma iradesi göstermediği durumda çekişmeli boşanma davası açılır.

Çekişmeli boşanma davası hukuki dayanağını Türk Medeni Kanunundan alır. Türk Medeni Kanunu ilgili hükümleri gereği boşanma davası açılabilmesi için birtakım şartların ve sebebin mevcut olması gerekir. Söz konusu kanun kapsamında ifade edilen boşanma sebepleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Zina
  • Hayata kast veya pek kötü veya onur kırıcı davranış
  • Küçük düşürücü suç işleme ya da haysiyetsiz hayat sürme
  • Terk
  • Akıl hastalığı
  • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması.

Çekişmeli Boşanma Davası Şartları Nelerdir?

Çekişmeli boşanma davası şartları altında ifade edilmesi gereken en mühim husus; tarafların, boşanma ve boşanmanın ferilerinde anlaşma sağlayamamış olmasıdır. Yani taraflar arasında çekişme durumu mevcut olmalıdır. Örneğin, taraflardan birisi evliliği noktalamak isterken diğeri evliliğin devamını isteyebilir. Bunun yanı sıra, her iki taraf da boşanmak isterken boşanmanın hukuki ve ekonomik sonuçlarında veyahut çocuğun velayeti hususunda anlaşma sağlayamayabilir. Tüm bu hallerde çekişmeli boşanma davası gündeme gelir. Zira anlaşmalı boşanma için gereken şartlar vücut bulmamıştır.

Çekişmeli boşanma davaları genellikle evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi üzerine temellenir. İfade edilen sebep, Türk Medeni Kanunu md.166’da düzenleme altına alınmıştır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında taraflar için evlilik birliği artık çekilemez boyuta ulaşmış ve evlilik, taraflardan devam ettirilmesi beklenmeyecek kadar sarsılmıştır. Bu gerekçeyle çekişmeli boşanma davası açan tarafın kusuru, diğer tarafın kusuruna kıyasla daha ağırsa davalı tarafın itiraz hakkı mevcuttur. Söz konusu boşanma sebebi TMK md.166’da şu şekilde ifade edilmiştir:

Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davası süresi, anlaşmalı boşanma davasıyla kıyaslandığında daha uzun bir süreci ihtiva eder. Zira çekişmeli boşanma davasında süreyi belirleyen birçok faktör bulunur. Bu hususları sıralamak gerekirse şu şekilde ifade etmek mümkündür:

  • Tarafların haklılık durumu,
  • Kusur durumlarının tespit edilmesi,
  • Öne sürülen iddiaların ispatı,
  • Delillerin durumu,

Başta olmak üzere birçok faktör süreyi etkiler. Fakat ortalama bir süre vermek gerekirse, örneğin Mardin Aile Mahkemesi’nde açılmış bir çekişmeli boşanma davası bir yıl ile üç yıl arasında sonuçlanır. Sürecin uzamamasına etki eden bir diğer önemli etken ise boşanma avukatıdır. Söz gelimi; Mardin Aile Mahkemesi’nde görülen bir boşanma davasında taraflar Mardin Boşanma Avukatı ile temsil olunuyorsa, hukuki sürecin ihtiva ettiği işlemler kısa zamanda tamamlanarak gerekli adımlar atılacağı için dava daha kısa sürede neticeye kavuşur.

Çekişmeli Boşanma Davasına Eşler Katılmak Zorunda Mı?

Boşanma davasını açan taraf bir avukat ile temsil olunmuyorsa bu takdirde duruşmada bizatihi bulunması gerekir. Şayet duruşmaya katılmazsa, söz konusu dosyanın tekrar yenilenmesine kadar işlemden kaldırılması gerekecektir. Ancak davacı herhangi bir hak ve menfaat kaybına uğramamak, ihmali veya hatalı işlemler nedeniyle hak kaybına düşmemek için bir avukata vekalet verirse duruşmalara bizatihi katılım göstermesine lüzum yoktur. Zira kişiye vekalet eden avukat kişi adına duruşmaya katılarak dava sürecini takip edecektir.

Çekişmeli boşanmada davalı, davacının aksine, duruşmaya katılım sağlamak zorunda değildir. Davalının yokluğunda da boşanma davasına devam edilecektir. Ancak bu hususta önemle ifade edilmesi gerekir ki; duruşmalara katılım sağlamayan davalı birtakım haklarından feragat etmiş sayılır. İtiraz etme hakkı gibi oldukça önemli bir hakkından feragat etmiş olacağı için duruşmalara katılım sağlaması veya kendisine vekalet edecek bir avukatla dava sürecini takip etmesi önemlidir.

Çekişmeli Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Çekişmeli boşanma davasında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Şayet, yetki sınırları içerisinde Aile Mahkemesi mevcut değilse bu durumda Asliye Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi sıfatı ile boşanma davasına bakmakla görevlidir. Çekişmeli boşanma davasında yetkili mahkeme ise; taraflardan birisine ait yerleşim yeri ya da davanın açılmasından önceki altı ayda birlikte ikamet edilen yer mahkemesidir.

Av. Gülizar ÖZTEMEL

Mardin Barosu Avukatıdır. Malatya inönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Anadil seviyesinde, Almanca ve Kürtçe dillerini bilmektedir. Halen Mardinin Artuklu ilçesinde Avukatlık Mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu