Jandarma Disiplin Cezası iptal Davası

Jandarma Disiplin Cezası İtirazı

Jandarma Disiplin Cezası

Jandarma Disiplin Cezası; 31.08.2021 tarihinde kabul edilen 7068 sayılı kanun ile “Genel Kolluk Disiplin Hükümleri” belirlenmiştir. Bu kanun ile; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline ilişkin disiplin cezaları ve disiplin soruşturma usülü ile ilgili hususlar belirlenmiştir. İlgili Kanuna burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Genel Kolluk Disiplin Cezalarında Takdir Yetkisi

Disiplin cezaları konusunda kanun idareye bir takım takdir yetkisi sunmuştur. 7068 sayılı kanunun Madde 6 sında bu kullanımın sınırları ve çerçevesi belirlenmiştir. Buna göre;

Takdir hakkının kullanımı

MADDE 6- (1) Bu Kanun ile disiplin cezası vermeye yetkilendirilen disiplin amirleri veya kurulları, disiplin cezası uygulanması ile ilgili takdir haklarını ölçülü, adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde kullanırlar.
(2) Takdir hakkı mutlaka gerekçeli olarak kullanılır.
(3) Takdir hakkı kullanılırken;
a) Disiplinsizliğin işleniş biçimi,
b) Disiplinsizliğin işlendiği zaman ve yer,
c) Disiplinsizliğin hizmete olumsuz etkisinin ağırlığı,
ç) Meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı,
d) Disiplinsizlik yapan personelin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığı,
e) Disiplinsizlik yapan personelin daha önceki disiplin durumu,
f) Disiplinsizlik yapan personelin samimi ikrarı ve gösterdiği pişmanlık,
gözönüne alınır.
(4) İtiraz üzerine yetkili makamlar tarafından verilen kararlar hariç olmak üzere, hiçbir idari makam tarafından, disiplin cezası ile ilgili takdir hakkının kaldırılması sonucunu doğuran bir karar verilemez veya uygulama yapılamaz.

Genel Kollukta Uygulanan Disiplin Cezaları

7068 Sayılı kanunun Madde 7 sinde belirtildiği üzere, Jandarma personeli aşağıda sıralanan cezalardan birisi ile günlük hayatta sürekli karşılaşmaktadır.

Genel Kolluk Disiplin Cezaları

Disiplin cezaları
MADDE 7- (1) Personele verilecek disiplin cezaları şunlardır:
a) Uyarma cezası: Personele görevinin icrasında veya hal ve hareketlerinde daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
b) Kınama cezası: Personele görevinin icrasında veya hal ve hareketlerinde kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.
c) Aylıktan kesme cezası: Disiplin cezası verilen personelin, fiilin ağırlık derecesine göre zam ve tazminatlar hariç brüt aylığından onbeş günlüğe kadar kesinti yapılmasıdır. Ceza, aylığı tahakkuk ettiren birimce personelin aylığından kesilmek suretiyle yerine getirilir. Aylıktan kesme tam Türk Lirası üzerinden yapılır ve kuruşlar dikkate alınmaz.
ç) Kısa süreli durdurma: Personelin bulunduğu kademede ilerlemesinin dört, altı veya on ay süre ile durdurulmasıdır.
d) Uzun süreli durdurma: Personelin bulunduğu kademede ilerlemesinin oniki, onaltı, yirmi veya yirmidört ay süre ile durdurulmasıdır.
e) Meslekten çıkarma: Personelin emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarında bir daha çalıştırılmamak üzere meslekten çıkarılmasıdır.
f) Devlet memurluğundan çıkarma: Personelin bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarılmasıdır.
(2) Kurumda geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu bulunan ve iyi veya çok iyi derecede değerlendirme puanı alan personel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.
(3) Birinci fıkranın (c), (ç) ve (d) bentlerinin uygulanmasında, cezanın üst ve alt kademeleri ağır ya da hafif ceza sayılmaz.
(4) Bu Kanun hükümleri sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erlerin kendi kanunlarında düzenlenen meslekten ayırmayla ilgili hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez.
(5) Devlet memurluğundan çıkarma ya da meslekten çıkarma cezalarından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olanlar, uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından başlayarak beş yıl, diğer cezaların uygulanmasından başlayarak on yıl geçtikten sonra, atamaya yetkili amire başvurarak verilmiş olan disiplin cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. İlgilinin bu süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse söz konusu ceza özlük dosyasından silinir.

Jandarma Disiplin Cezasına İtiraz

Jandarma Disiplin Cezalarına itiraz hakkı her zaman mevcut olup, Madde 30 da belirtildiği üzere bir usüle tabidir. Kişi karşı karşıya kaldığı disiplin cezasına itiraz için yazının kendisine tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde itiraz etmelidir. İtiraz bir üst disiplin amirine (KOMUTANLIK ÖNÜNE) yazılı olarak yapılmalıdır.

Cezalara itiraz ve Cezanın Kesinleşmesi

MADDE 30- (1) Disiplin amirleri tarafından verilen disiplin cezalarına karşı, cezanın tebliğ edilmesinden itibaren on gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz, bir üst disiplin amirine yazılı olarak yapılır. Ancak vali, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının doğrudan verdikleri disiplin cezalarına karşı Bakanlık Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz edilir. İtiraz üzerine Kurulun verdiği karar kesindir. Kaymakamın doğrudan verdiği disiplin cezalarına karşı ise valiye itiraz edilir. Süresi içinde itiraz edilmeyen cezalar kesinleşir.
(2) İtiraz, yetkili merci tarafından otuz gün içinde karara bağlanır.
(3) İtiraz haklı görülürse itirazı inceleyen merci verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir. İtiraz haklı görülmez ise ret olunur. Karar itiraz edene tebliğ edilerek kesinleşir.
(4) İtiraz üzerine önceki cezadan daha ağır ceza verilemez.
(5) Bakan ile disiplin kurullarının verdiği disiplin cezalarına karşı ancak idari yargı yoluna başvurulabilir.

Jandarma Disiplin Cezasına İtiraz Dilekçesi

Komutanlık Önüne verilecek bir itiraz dilekçesi disiplin cezasının kaldırılması talep edilebilir. Burada dikkat edilecek husus itirazın bir üst disiplin amirine yazılı yapılmasıdır.

KOMUTANLIK ÖNÜNE

ADI SOYADI:

RÜTBE VE SİCİL:

GÖREVİ:

DİSİPLİN CEZASI NEDENİ:

TEBLİĞ TARİHİ:

KONU: XXXXX konusuyla ilgili hakkımda verilen disiplin cezasının kaldırılmasını talepli dilekçemdir.

AÇIKLAMALAR:

Açıklamalarınızda olayı anlatabilirsiniz. Hangi konuda haklı olduğunuzu, daha önce almış olduğunuz takdir belgelerini, ödüllerini sıralayarak başlayabilirsiniz. Son paragrafta disiplin cezasının haksız ve hukusuz olduğunu dile getirebilirsiniz.

Not: Burada özellikle disiplin cezasını veren amir ile aranızda bir husumet var ise yada takdir yetkisinin kötüye kullanıldığı veya keyfi uygulandığını düşünüyorsanız gerekçeleri ile 2. bir disiplin soruşturmasına mahal vermeyecek cümleler ile ayrıntılı olarak yazınız.

SONUÇ VE İSTEM:

Hakkımda ………. maddesine göre verilmiş olan ve disiplin cezasının kaldırılmasını talep etmekteyim. Disiplin cezası konusunda aksi kanaatte iseniz; takdir belgelerim, ödüllerim ve puanlarımın göz önüne alınarak 7068 sayılı kanunun Madde 30/3 gereği cezanın hafifletilmesi hususunda gereğini saygılarımla arz ederim. (TARİH) ve (İMZA)

Jandarma Disiplin Cezası İptal Davası

Jandarma Disiplin Cezasına itiraz ettikten sonra olumsuz cevap ile karşılaştığınız takdirde, idare aleyhine iptal davası açmanız gerekmektedir.

İncelemiş olduğum çoğu dosyada özellikle disiplin cezalarının bir kısmının takdir yetkisini aştığını ve cezaların mobing aracı olarak kullanıldığını görmekteyim. Hal böyle olunca alt rütbede görev yapan personeller dava açmaktan çekinmektedir. Dava açanların bir çoğu, disiplin amiri değiştikten sonra bunu yapmaktadır. Ancak burada da süreyi kaçırma ile karşı karşıya kalınmaktadır.

Haksız ve Hukuksuz disiplin cezalarına maruz kaldığını düşünen personel, bir avukattan yardım istemeli ve gerekli itiraz ile dava açma hakkını kullanmalıdır.

Dava açan personel bir daha aynı sicil amiri tarafından disiplin cezasına maruz kaldığı takdirde, mahkemeler bu cezaların iptali konusunda davacı lehine karar verebilmektedir. Ayrıca cezaları mobing aracı olarak kullanan amirler hakkında da savcılıklara suç duyurusunda bulunulabilmektedir.

Jandarma Disiplin Cezası İptal Davası Emsal Karar

Amiri ile arasında husumet bulunan bir personel, düşüncesini açıklamasından dolayı disiplin cezası almış ve bu disiplin cezasına karşı itiraz dilekçeside olumsuz sonuçlanmıştır. Bunun üzerine Mardin İdare Mahkemesine İptal Davası açılmış olup, davacı lehine karar çıkmış ve disiplin cezası kaldırılmıştır.

Mardin 1. İdare Mahkemesi 2020/249 Esas ve 2020/2001 sayılı kararında;

“…………Bu durumda, davacının, üzerine atılı disiplin suçunu oluşturan hususun birlikte görev yaptığı aynı rütbedeki veya çalışma arkadaşları hakkında kötüleyici konuşma fiili olduğu ve soruşturmacı olarak atanan heyetin de davacı tarafından haklarında kötüleyici konuştuğu iddia olunan şahıslar arasından seçildiği hususu ile disiplin soruşturması açılmasına neden olan tutanakta imzası olan ve davacı hakkındaki kanaatini de söz konusu tutanaktaki ibarelerle ortaya koyan disiplin amiri tarafından disiplin cezasıyla cezalandırıldığı hususu gözönüne alındığında,

soruşturmacı olarak atananların ve cezayı verecek olan disiplin amirlerinin soruşturmaya konu olayla hiçbir ilgisi bulunmayan kişi veya kişilerden olmaları gerektiğine dair disiplin hukuku ilkesine aykırı olarak tesis edilen dava konusu işlemin tarafsızlık ve objektiflik ilkelerine uygun düşmediği anlaşıldığından, davacının kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline,

Kararda anlaşılacağı üzere, disiplin cezasını veren amir ile düşünce açıklanan amirin aynı olması verilen disiplin cezasının iptali ile sonuçlanmıştır.

Jandarma Disiplin Cezası İptal Davası
Jandarma Disiplin Cezası

Jandarma Düşük Verilen Sicil Notunun İptali Emsal Karar

Yukarıda verilen mahkeme kararı lehine sonuçlanan davacı aynı zamanda, disiplin suçları emsal gösterilerek sicil notu düşürülmüştür. Ancak Jandarma personeli SİCİL NOTU kendisine gösterilmediğinden bilememektedir. Bu durumdan şüphelenen davacı yukarıda örnek gösterdiğim şekilde KOMUTANLIK ÖNÜNE dilekçesini sunmuş ve sicil notunun düşük verildiğinden şüphelendiğini ve eğer durum böyle ise o yıla ait sicil notunun yeniden değerlendirilmesini veya iptal edilmesini istemiştir.

Komutanlık tarafından kendisine sicil notu söylenmemiş olup, verilen not ise değiştirilmemiştir. Bunun üzerine Mardin İdare Mahkemesine dava açılmıştır.

Mardin 2. İdare Mahkemesi 2020/100 Esas ve 2021/4454 sayılı kararında;

Uzman Çavuş olarak görev yapan davacı 2019 yılına ilişkin olarak tarafına verilen sicil notunun; birinci sicil amiriyle yaşadığı tartışma sonrasında sicil notlarının keyfi ve hissi doldurulduğu şüphesiyle sicil notlarını öğrenmek maksadıyla davalı idare nezdinde başvuruda bulunduğu, ancak sicil notlarının gizli olduğu ve tarafına tebliğ edilemeyeceğinin kendisine bildirildiği, aralarında husumet bulunan sicil amiri tarafından tanzim edilen notların objektif ölçüden uzak olduğu ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istenilmektedir.

Gerekçeli kararın son paragrafı “…….Bu durumda, davacının, üzerine atılı disiplin suçunu oluşturan hususun birlikte görev yaptığı aynı rütbedeki veya çalışma arkadaşları hakkında kötüleyici konuşma fiili olduğu ve soruşturmacı olarak atanan heyetin de davacı tarafından haklarında kötüleyici konuştuğu iddia olunan şahıslar arasından seçildiği hususu ile disiplin soruşturması açılmasına neden olan tutanakta imzası olan ve davacı hakkındaki kanaatini de söz konusu tutanaktaki ibarelerle ortaya koyan disiplin amiri tarafından disiplin cezasıyla cezalandırıldığı hususu gözönüne alındığında,

soruşturmacı olarak atananların ve cezayı verecek olan disiplin amirlerinin soruşturmaya konu olayla hiçbir ilgisi bulunmayan kişi veya kişilerden olmaları gerektiğine dair disiplin hukuku ilkesine aykırı olarak tesis edilen dava konusu işlemin tarafsızlık ve objektiflik ilkelerine uygun düşmediği anlaşıldığından, davacının kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline,”

Jandarma Sicil İptal Davası Emsal Karar

Jandarma Disiplin Cezası Sonuç

Yukarıda ayrıntıları ile belirtildiği üzere, disiplin cezaları hakkaniyete uygun olmalıdır. Unutulmamalıdırki takdir yetkisinin sınırları vardır. Bu takdir yetkisi keyfi ve subjektif gerekçeler ile kullanılmamalıdır.

Bir başka makalem olan Uzman Erbaş Sicil İptal Davası makelemi de BURAYI TIKLAYARAK okuyabilirsiniz.

Bu konu hakkında görüş ve sorularınız için aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu