KAÇAKÇILIK KANUNU:

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda düzenlenmiştir.

Kanunun Madde 3/1 ine göre “Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Eşyanın, gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması halinde, verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılır.” Demektedir.

Kaçakçılık Konusu Eşya Gizlenirse:

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Madde 3/2 sinde ” Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.”

Kaçakçılık Konusu Eşyayı Satın alanlar, Satanlar ve gizleyenler:

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Madde 3/5 inde “Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satın alan, satışa arz eden, satan, taşıyan veya saklayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır

Türkiyeye İthali Yasak Olan Bir Eşyayı, Ülkeye Sokmak:

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Madde 3/7 inde “İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeye sokan kişi, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren suç oluşturmadığı takdirde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. İthali yasak eşyayı, bu özelliğini bilerek satın alan, satışa arz eden, satan, taşıyan veya saklayan kişi, aynı ceza ile cezalandırılır.”

Türkiyeye İhracı Yasak Olan Bir Eşyayı, Ülkeden Çıkarmak:

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Madde 3/8 inde ” İhracı kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeden çıkaran kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.”

Akaryakıt, Sigara, Tütün, Nargile, Alkol Kaçakçılığı Suçu ve Cezası:

Bu konuya ayrı bir başlık açmak istedim. Çünkü Mardinde ve özellikle sınıra komşu illerde genellikle bu suçlar işlenmektir. Kişiler bilerek yada bilmeyerek özellikle kaçak sigaraları, kaçak nargüle tütünlerini, kaçak mazot ve kaçak alkolleri Habur Gümrük Kapısından ülkeye sokmaktadır. Ancak bu suçtur.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Madde 3/10 ” Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar yarısından iki katına kadar artırılır, ancak bu fıkranın uygulanması suretiyle verilecek ceza üç yıldan az olamaz. “

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Madde 3/18 Ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan ya da taklit veya yanıltıcı bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretleri taşıyan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri;
a) Ticari amaçla üreten, bulunduran veya nakleden,
b) Satışa arz eden veya satan,
c) Bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan,
kişi üç yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Ancak, tütün mamullerinin etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin kaçak olarak yurda sokulduğunun anlaşılması hâlinde, onuncu fıkra hükmüne istinaden cezaya hükmolunur.

Kaçak Sigarada Kişisel Kullanım Sınırı:

Kişi suç konusu bu eşyayı kullanmak için getirdiğini iddia ediyorsa; Yargıtay içtahatlarına göre 20 kartona kadar kullanımı kabul ederken, 20 karton yani 200 adet ve üzeri sigaranın ise kaçakçılık suçuna girdiğini söylemektedir.

Ancak burada 20 karton baz alınmamalı. Bu konuda somut olaya bakılmaktadır. Yani eşyanın cinsi, özellikleri, miktarı, gizlenmişmi?, farklı markalarmı? v.s tüm özelliklere bakılarak söz konusu sigaranın kullanım amaçlımı yoksa ticari amaçlı olarakmı ülkeye sokulduğuna kanaat getirilmektedir. Bu konuda suç işlememek adına yurtdışından ülkeye sigara getirmenizi önermemekteyim. Aşağıda vereceğim örnek yargıtay kararlarında (örnek 2 ve örnek 5) 20 kartonu kişisel kullanım saydığı karar ile 19 kartonu ticari amaç saydığı kararları lütfen dikkatle okuyalım. O yüzden 20 kartonun baz alınarak ülkeye sokulması fikrinin ne kadar vahim bir hata olacağını anlayacaksınız.

Kaçak Sigara ile ilgili yargıtay kararları:

1-) Yargıtay 7. Ceza Dairesi Esas No: 2014/26709 Karar no: 2015/18404 Karar Tarihi: 08.07.2015: 246 Paket 14 farklı marka kaçak sigara kişisel kullanım miktarı üzeri olduğu, ticari amaçla bulundurulduğu, mahkumiyet verilmesi gerektiği

2-) Yargıtay 7. Ceza Dairesi Esas No: 2014/768 Karar no: 2015/757 Karar Tarihi 21.01.2015: 200 PAKET KAÇAK SİGARA KİŞİSEL KULLANIM, TİCARET YAPTIĞINA DAİR DELİL BULUNMAMASI

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Miktar itibariyle kişisel kullanım sınırları içinde kaldığı anlaşılan dava konusu sigaraların, bir markaya ait 200 paket olmasına, dosya kapsamı ve sanığın aşamalardaki savunmalarında ele geçen sigarayı ticari amaç için değil, kişisel kullanım amacıyla satın aldığını beyan etmesine göre; sanığın savunmasının aksine, ele geçen sigaraları ticari amaçla bulundurduğuna ilişkin cezalandırılmasına yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gözetilerek beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi, Yasaya aykırı, sanığın ve üst Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı yasanın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 21.01.2015 günü oybirliğiyle karar verildi.

3-) Yargıtay 7. Ceza Dairesi Esas No: 2014/5993 Karar no: 2015/225 Karar Tarihi 13/01/2015 : 160 PAKET KAÇAK SİGARA

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
Dosya kapsamına göre, sanığın Hakkari ilinden satın aldığı sigaralarla öğrenim gördüğü Erzincan iline dönerken, içerisinde yolcu olarak bulunduğu otobüste güvenlik güçlerince yapılan aramada,
Müsadere kararında sigara miktarının 160 paket yerine 1500 paket olarak gösterilmesi, Yasaya aykırı, [/b]sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Yasa’nın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA,

4-) Yargıtay 7. Ceza Dairesi Esas No: 2014/8393 Karar no: 2015/304 Karar Tarihi 14.01.2015 : 30 KARTON KAÇAK SİGARA İÇİCİLİK SINIRI,TİCARİ AMAÇLA OLMADIĞI.

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
Olay tarihinde sanıkların bulunduğu araçta yapılan aramada 30 karton kaçak ve bandrolsüz sigaranın ele geçirildiği dosya kapsamına göre mahkemece verilmiş bir arama kararı olmadığı gibi gecikmesinde sakınca olduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Savcısı tarafından da verilmiş bir yazılı arama emrininde bulunmadığı, sanıkların aşamalardaki savunmalarında ele geçen sigaraları paylaşarak sahiplenmeleri ve kişisel ihtiyaç için aldıklarını savunmaları ayrıca sanıkların kendi nam ve hesabına aldıkları sigara miktarının kişisel kullanım sınırında kalması ve ticari amaçla bulundurduklarına ilişkin bir delil de elde edilememesi karşısında, savunmaların aksine atılı suçu işlediklerine dair cezalandırılmasına yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden beraatleri yerine yazılı şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi,
Yasaya aykırı sanıklar ve O yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün, 5320 sayılı Yasa’nın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA,

5-) Yargıtay 7. Ceza Dairesi Esas No: 2012/20478 Karar no: 2013/12678 Karar Tarihi 06.06.2013 :
19 KARTON DEĞİŞİK İKİ MARKA SİGARA TİCARİ AMAÇLI BULUNDURDUĞU, MAHKUMİYET GEREKTİĞİ

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Gümrük İdaresi vekilinin temyiz talebi yönünden yapılan incelenmede,Suçtan doğrudan doğruya zarar görmeyen Gümrük İdaresinin 4733 sayılı yasaya muhalefet suçundan davaya katılma ve hükmü temyize yetkisi bulunmadığından, Gümrük İdaresinin temyiz inceleme isteğinin 5320 sayılı yasanın 8/1.maddesiyle yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nun 317.maddesi uyarınca REDDİNE,
Katılan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu vekilinin temyiz talebi yönünden yapılan inceleme de,
Sanığa ait koli içerisinde 2 farklı markaya ait 19 karton bandrolsüz sigara ele geçmesinden ibaret olayda, ele geçen bandrolsüz sigara miktarının kişisel kullanım dışında kaldığı gözetilerek sanığın ticari amaçla bandrolsüz sigara bulundurduğunun kabulü ile mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde beraatine karar verilmesi;
Kabule göre de,
Dava konusu olayda sanığın kolisinde bandrolsüz sigara ele geçmesi şeklinde gerçekleşen eylemin tek ve bölünemez olduğu halde mahkemece eylemi bölmek suretiyle 5607 ve 4733 sayılı yasalara muhalefet suçlarından ayrı ayrı beraat kararı verilmesi; Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı yasanın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 06.06.2013 günü oyçokluğuyla

Kaçakçılık Suçunda Cezanın Artırılması Gerektiren Haller:

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu MADDE 4

(1) Bu Kanunda tanımlanan suçların, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza iki kat artırılır.
(2) Bu Kanunda tanımlanan suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(3) Bu Kanunda tanımlanan suçların, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde veya yararına olarak işlenmesi halinde, ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
(4) Bu Kanunda tanımlanan suçların, kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek, araştırmak ve soruşturmakla görevli kişiler tarafından veya meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklardan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(5) Bu Kanunda tanımlanan suçların, belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi halinde, ayrıca bu suçtan dolayı da cezaya hükmolunur.
(6) Kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla görevli olup da bu Kanunda tanımlanan suçların işlenmesine kasten göz yuman kişi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur.
(7) Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın, Devletin siyasî, iktisadî veya askerî güvenliğini bozacak ya da çevre veya toplum sağlığını tehdit edecek nitelikte olması halinde, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, verilecek hapis cezası on yıldan az olamaz.
(8) Kaçak akaryakıt satışının, 3 üncü maddenin on dördüncü fıkrasında belirtildiği şekilde sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde verilecek cezalar iki kat artırılır.
(9) Tütün ve tütün mamulleri, alkollü içkiler, akaryakıt, uyuşturucu, silah ve mühimmat, elektronik eşya ve canlı hayvan, et, çay, şeker, zeytin gibi gıda maddeleri ile gerekli görülen hallerde diğer kaçakçılık türleri ile ilgili mahkûmiyet hükmü kesinleşenler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca kamuoyuna ilan edilebilir. Bu ilanın süresi, nasıl yapılacağı ve ilan edilecek kaçakçılık türleri gibi hususlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Kaçakçılık Suçunda Etkin Pişmanlık:

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu MADDE 5 Etkin pişmanlık
(1) 3 üncü maddede tanımlanan suçlardan, birine iştirak etmiş olan kişi; resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce, fiili, diğer failleri ve kaçak eşyanın saklandığı yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin, faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması halinde cezalandırılmaz. Haber alındıktan sonra fiilin bütünüyle ortaya çıkmasına hizmet ve yardım eden kişiye verilecek ceza üçte iki oranında indirilir.
(2) Yedinci fıkrası hariç, 3 üncü maddede tanımlanan suçlardan birini işlemiş olan kişi, etkin pişmanlık göstererek, soruşturma evresi sona erinceye kadar suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hazinesine ödediği takdirde, hakkında, bu Kanunda tanımlanan kaçakçılık suçlarından dolayı verilecek ceza yarı oranında indirilir. Bu fıkra hükmü, mükerrirler hakkında veya suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde uygulanmaz.

Kaçak Eşya Taşıyan Araçlara El Konması:

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu MADDE 10

(1) Bu Kanunda tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan taşıtlara, Ceza Muhakemesi Kanununun 128 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre elkonulur.
(2) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına girmesi, Türkiye’de sicile kayıtlı olmaması ya da soruşturma ve kovuşturma devam ederken, kaçakçılık suçunun işlenmesinde tekrar kullanılması halinde, elkonulan araç alıkonulur. Sahibinin aracın değeri kadar teminatı alıkoyma tarihinden itibaren otuz gün içinde gümrük idaresine teslim etmesi halinde, araç sahibine iade edilir. Aksi takdirde, tasfiye idaresi tarafından soruşturma ve kovuşturma sonucu beklenmeksizin derhal tasfiye olunur. Tasfiyenin satış suretiyle gerçekleşmesi halinde, satıştan elde edilen gelirden taşıtın muhafaza edilmesi ve satışı için gerekli olan bütün masraflar karşılandıktan sonra kalan miktar, kovuşturma sonucuna göre işlem yapılmak üzere emanet hesabına alınır.
(3) İkinci fıkra hükmünün uygulanmasındaki değerden, kara taşıtlarında kasko değeri; deniz taşıtlarında, tekne ve makine sigortasına esas teşkil eden değer; sigortasız taşıtlar ile hava ve demiryolu taşıtlarında ise piyasa değeri anlaşılır.

Sonuç:

Mardin, Şırnak, Şanlıurfa, Gaziantep, Van, Hakkari gibi sınıra komşu olan illerde bu suçun işlendiğine fazlaca rastlamaktayız. Yukarıda da belirttiğim üzere, kişisel bilerek yada bilmeyerek bu suçu işleyebilmektedirler. Haklarında tutanak tutulan ve işlem görenlerin, avukatlardan yardım almalarını tavsiye ediyorum. Zira bu suçta hem kişi hemde aracı ceza almaktadır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu