KAÇAKÇILIK KANUNU:

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda düzenlenmiştir.

Kanunun Madde 3/1 ine göre “Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Eşyanın, gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması halinde, verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılır.” Demektedir.

Kaçakçılık Konusu Eşya Gizlenirse:

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Madde 3/2 sinde ” Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.”

Kaçakçılık Konusu Eşyayı Satın alanlar, Satanlar ve gizleyenler:

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Madde 3/5 inde “Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satın alan, satışa arz eden, satan, taşıyan veya saklayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır

Türkiyeye İthali Yasak Olan Bir Eşyayı, Ülkeye Sokmak:

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Madde 3/7 inde “İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeye sokan kişi, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren suç oluşturmadığı takdirde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. İthali yasak eşyayı, bu özelliğini bilerek satın alan, satışa arz eden, satan, taşıyan veya saklayan kişi, aynı ceza ile cezalandırılır.”

Türkiyeye İhracı Yasak Olan Bir Eşyayı, Ülkeden Çıkarmak:

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Madde 3/8 inde ” İhracı kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeden çıkaran kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.”

Akaryakıt, Sigara, Tütün, Nargile, Alkol Kaçakçılığı Suçu ve Cezası:

Bu konuya ayrı bir başlık açmak istedim. Çünkü Mardinde ve özellikle sınıra komşu illerde genellikle bu suçlar işlenmektir. Kişiler bilerek yada bilmeyerek özellikle kaçak sigaraları, kaçak nargüle tütünlerini, kaçak mazot ve kaçak alkolleri Habur Gümrük Kapısından ülkeye sokmaktadır. Ancak bu suçtur.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Madde 3/10 ” Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar yarısından iki katına kadar artırılır, ancak bu fıkranın uygulanması suretiyle verilecek ceza üç yıldan az olamaz. “

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Madde 3/18 Ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan ya da taklit veya yanıltıcı bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretleri taşıyan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri;
a) Ticari amaçla üreten, bulunduran veya nakleden,
b) Satışa arz eden veya satan,
c) Bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan,
kişi üç yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Ancak, tütün mamullerinin etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin kaçak olarak yurda sokulduğunun anlaşılması hâlinde, onuncu fıkra hükmüne istinaden cezaya hükmolunur.

Kaçak Sigarada Kişisel Kullanım Sınırı:

Kişi suç konusu bu eşyayı kullanmak için getirdiğini iddia ediyorsa; Yargıtay içtahatlarına göre 20 kartona kadar kullanımı kabul ederken, 20 karton yani 200 adet ve üzeri sigaranın ise kaçakçılık suçuna girdiğini söylemektedir.

Ancak burada 20 karton baz alınmamalı. Bu konuda somut olaya bakılmaktadır. Yani eşyanın cinsi, özellikleri, miktarı, gizlenmişmi?, farklı markalarmı? v.s tüm özelliklere bakılarak söz konusu sigaranın kullanım amaçlımı yoksa ticari amaçlı olarakmı ülkeye sokulduğuna kanaat getirilmektedir. Bu konuda suç işlememek adına yurtdışından ülkeye sigara getirmenizi önermemekteyim. Aşağıda vereceğim örnek yargıtay kararlarında (örnek 2 ve örnek 5) 20 kartonu kişisel kullanım saydığı karar ile 19 kartonu ticari amaç saydığı kararları lütfen dikkatle okuyalım. O yüzden 20 kartonun baz alınarak ülkeye sokulması fikrinin ne kadar vahim bir hata olacağını anlayacaksınız.

Kaçak Sigara ile ilgili yargıtay kararları:

1-) Yargıtay 7. Ceza Dairesi Esas No: 2014/26709 Karar no: 2015/18404 Karar Tarihi: 08.07.2015: 246 Paket 14 farklı marka kaçak sigara kişisel kullanım miktarı üzeri olduğu, ticari amaçla bulundurulduğu, mahkumiyet verilmesi gerektiği

2-) Yargıtay 7. Ceza Dairesi Esas No: 2014/768 Karar no: 2015/757 Karar Tarihi 21.01.2015: 200 PAKET KAÇAK SİGARA KİŞİSEL KULLANIM, TİCARET YAPTIĞINA DAİR DELİL BULUNMAMASI

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Miktar itibariyle kişisel kullanım sınırları içinde kaldığı anlaşılan dava konusu sigaraların, bir markaya ait 200 paket olmasına, dosya kapsamı ve sanığın aşamalardaki savunmalarında ele geçen sigarayı ticari amaç için değil, kişisel kullanım amacıyla satın aldığını beyan etmesine göre; sanığın savunmasının aksine, ele geçen sigaraları ticari amaçla bulundurduğuna ilişkin cezalandırılmasına yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gözetilerek beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi, Yasaya aykırı, sanığın ve üst Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı yasanın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 21.01.2015 günü oybirliğiyle karar verildi.

3-) Yargıtay 7. Ceza Dairesi Esas No: 2014/5993 Karar no: 2015/225 Karar Tarihi 13/01/2015 : 160 PAKET KAÇAK SİGARA

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
Dosya kapsamına göre, sanığın Hakkari ilinden satın aldığı sigaralarla öğrenim gördüğü Erzincan iline dönerken, içerisinde yolcu olarak bulunduğu otobüste güvenlik güçlerince yapılan aramada,
Müsadere kararında sigara miktarının 160 paket yerine 1500 paket olarak gösterilmesi, Yasaya aykırı, [/b]sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Yasa’nın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA,

4-) Yargıtay 7. Ceza Dairesi Esas No: 2014/8393 Karar no: 2015/304 Karar Tarihi 14.01.2015 : 30 KARTON KAÇAK SİGARA İÇİCİLİK SINIRI,TİCARİ AMAÇLA OLMADIĞI.

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
Olay tarihinde sanıkların bulunduğu araçta yapılan aramada 30 karton kaçak ve bandrolsüz sigaranın ele geçirildiği dosya kapsamına göre mahkemece verilmiş bir arama kararı olmadığı gibi gecikmesinde sakınca olduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Savcısı tarafından da verilmiş bir yazılı arama emrininde bulunmadığı, sanıkların aşamalardaki savunmalarında ele geçen sigaraları paylaşarak sahiplenmeleri ve kişisel ihtiyaç için aldıklarını savunmaları ayrıca sanıkların kendi nam ve hesabına aldıkları sigara miktarının kişisel kullanım sınırında kalması ve ticari amaçla bulundurduklarına ilişkin bir delil de elde edilememesi karşısında, savunmaların aksine atılı suçu işlediklerine dair cezalandırılmasına yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden beraatleri yerine yazılı şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi,
Yasaya aykırı sanıklar ve O yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün, 5320 sayılı Yasa’nın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA,

5-) Yargıtay 7. Ceza Dairesi Esas No: 2012/20478 Karar no: 2013/12678 Karar Tarihi 06.06.2013 :
19 KARTON DEĞİŞİK İKİ MARKA SİGARA TİCARİ AMAÇLI BULUNDURDUĞU, MAHKUMİYET GEREKTİĞİ

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Gümrük İdaresi vekilinin temyiz talebi yönünden yapılan incelenmede,Suçtan doğrudan doğruya zarar görmeyen Gümrük İdaresinin 4733 sayılı yasaya muhalefet suçundan davaya katılma ve hükmü temyize yetkisi bulunmadığından, Gümrük İdaresinin temyiz inceleme isteğinin 5320 sayılı yasanın 8/1.maddesiyle yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nun 317.maddesi uyarınca REDDİNE,
Katılan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu vekilinin temyiz talebi yönünden yapılan inceleme de,
Sanığa ait koli içerisinde 2 farklı markaya ait 19 karton bandrolsüz sigara ele geçmesinden ibaret olayda, ele geçen bandrolsüz sigara miktarının kişisel kullanım dışında kaldığı gözetilerek sanığın ticari amaçla bandrolsüz sigara bulundurduğunun kabulü ile mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde beraatine karar verilmesi;
Kabule göre de,
Dava konusu olayda sanığın kolisinde bandrolsüz sigara ele geçmesi şeklinde gerçekleşen eylemin tek ve bölünemez olduğu halde mahkemece eylemi bölmek suretiyle 5607 ve 4733 sayılı yasalara muhalefet suçlarından ayrı ayrı beraat kararı verilmesi; Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı yasanın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 06.06.2013 günü oyçokluğuyla

Kaçakçılık Suçunda Cezanın Artırılması Gerektiren Haller:

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu MADDE 4

(1) Bu Kanunda tanımlanan suçların, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza iki kat artırılır.
(2) Bu Kanunda tanımlanan suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(3) Bu Kanunda tanımlanan suçların, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde veya yararına olarak işlenmesi halinde, ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
(4) Bu Kanunda tanımlanan suçların, kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek, araştırmak ve soruşturmakla görevli kişiler tarafından veya meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklardan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(5) Bu Kanunda tanımlanan suçların, belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi halinde, ayrıca bu suçtan dolayı da cezaya hükmolunur.
(6) Kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla görevli olup da bu Kanunda tanımlanan suçların işlenmesine kasten göz yuman kişi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur.
(7) Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın, Devletin siyasî, iktisadî veya askerî güvenliğini bozacak ya da çevre veya toplum sağlığını tehdit edecek nitelikte olması halinde, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, verilecek hapis cezası on yıldan az olamaz.
(8) Kaçak akaryakıt satışının, 3 üncü maddenin on dördüncü fıkrasında belirtildiği şekilde sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde verilecek cezalar iki kat artırılır.
(9) Tütün ve tütün mamulleri, alkollü içkiler, akaryakıt, uyuşturucu, silah ve mühimmat, elektronik eşya ve canlı hayvan, et, çay, şeker, zeytin gibi gıda maddeleri ile gerekli görülen hallerde diğer kaçakçılık türleri ile ilgili mahkûmiyet hükmü kesinleşenler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca kamuoyuna ilan edilebilir. Bu ilanın süresi, nasıl yapılacağı ve ilan edilecek kaçakçılık türleri gibi hususlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Kaçakçılık Suçunda Etkin Pişmanlık:

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu MADDE 5 Etkin pişmanlık
(1) 3 üncü maddede tanımlanan suçlardan, birine iştirak etmiş olan kişi; resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce, fiili, diğer failleri ve kaçak eşyanın saklandığı yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin, faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması halinde cezalandırılmaz. Haber alındıktan sonra fiilin bütünüyle ortaya çıkmasına hizmet ve yardım eden kişiye verilecek ceza üçte iki oranında indirilir.
(2) Yedinci fıkrası hariç, 3 üncü maddede tanımlanan suçlardan birini işlemiş olan kişi, etkin pişmanlık göstererek, soruşturma evresi sona erinceye kadar suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hazinesine ödediği takdirde, hakkında, bu Kanunda tanımlanan kaçakçılık suçlarından dolayı verilecek ceza yarı oranında indirilir. Bu fıkra hükmü, mükerrirler hakkında veya suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde uygulanmaz.

Kaçak Eşya Taşıyan Araçlara El Konması:

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu MADDE 10

(1) Bu Kanunda tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan taşıtlara, Ceza Muhakemesi Kanununun 128 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre elkonulur.
(2) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına girmesi, Türkiye’de sicile kayıtlı olmaması ya da soruşturma ve kovuşturma devam ederken, kaçakçılık suçunun işlenmesinde tekrar kullanılması halinde, elkonulan araç alıkonulur. Sahibinin aracın değeri kadar teminatı alıkoyma tarihinden itibaren otuz gün içinde gümrük idaresine teslim etmesi halinde, araç sahibine iade edilir. Aksi takdirde, tasfiye idaresi tarafından soruşturma ve kovuşturma sonucu beklenmeksizin derhal tasfiye olunur. Tasfiyenin satış suretiyle gerçekleşmesi halinde, satıştan elde edilen gelirden taşıtın muhafaza edilmesi ve satışı için gerekli olan bütün masraflar karşılandıktan sonra kalan miktar, kovuşturma sonucuna göre işlem yapılmak üzere emanet hesabına alınır.
(3) İkinci fıkra hükmünün uygulanmasındaki değerden, kara taşıtlarında kasko değeri; deniz taşıtlarında, tekne ve makine sigortasına esas teşkil eden değer; sigortasız taşıtlar ile hava ve demiryolu taşıtlarında ise piyasa değeri anlaşılır.

Sonuç:

Mardin, Şırnak, Şanlıurfa, Gaziantep, Van, Hakkari gibi sınıra komşu olan illerde bu suçun işlendiğine fazlaca rastlamaktayız. Yukarıda da belirttiğim üzere, kişisel bilerek yada bilmeyerek bu suçu işleyebilmektedirler. Haklarında tutanak tutulan ve işlem görenlerin, avukatlardan yardım almalarını tavsiye ediyorum. Zira bu suçta hem kişi hemde aracı ceza almaktadır.

İlgili Makaleler

52 Yorum

 1. İkibin beş yılında altı karton sigara ile yakalandım Liman bölgesinde suçu satıcı olarak yazdılar sicilim bu olay yüzünden düzelmedi ne yapabilirim

  1. avukat hanim mrb ben şirnaktan mardine gelmek uzere kendime ve aileme 24 karton sigara aldim biz kalabalik aileyiz. otogarda polis abiler yakaladilar bizi merkeze goturduler tutanak tuttular. islem yaptilar bir ceza alirmiyim tskler

   1. Merhaba Yusuf.
    Kişisel kullanım sınırını aşmışsınız. Ceza almanız muhtemel.
    iyi günler.

    1. Mrhb lar avukat hnm
     21 karton la yakalandim
     İçici olarak ev halkına ve kendime almıştım 20 karton ayni Marka olup
     1 karton u farklı marka olup toplam 21 karton sigara ile yakalandim yaşım 17 olduğu için polis abiler beni çocuk şubeye bırakıp ailemi çağırdilar ve ondan sonra sawciya ifade vereceğimi söyledi ler ben bu 21 karton ile ceza alirmiyim avukat hnm simdiden cvp iniz için tşk ederim

   2. Mrb benim eşim içmek için 12koli boş Makaron sipariş vermiş fecabok tan kargo ile eve teslim edilmiş 5dk sonra Kom eve gelmiş arama kararı ile biz karı koca içiyoruz her yıl yüklü Makaron alırdık 1,2 yıl kullanırdik kuru bozulmuyor nede olsa derdik sigaramiz çok hesaplı olurdu şimdi fazla olmuş ve kacakmis neyse ticari olarak yargılanacak sanırım gümrük vergisini ifadesinde öderim demiş onunda 2kati 30bin kusur yapıyor odeyemeyiz bunu bu durumda yaptırımı ne olur hapis yatar mı birde yuzkızartıcı suca girer mi bu

    1. Merhaba Nazan.
     12 koli dediğiniz miktar ne kadar onu bilmiyorum.
     Ancak içmek için kişisel sınırlarda olduğu takdirde, mahkeme bunu gözetecektir.
     Bir hukuki destek almanızda fayda var.
     Kolay gelsin iyi günler.

     1. Mrb 119bin dal yapıyor sınırın çok üstünde krizden dolayı baya almıştık ama başınız çok ağrıdı gümrük bedelini odeyemiyoruz 30bin TL bunun sonucu ne olur lütfen tecrubelerinizi paylaşırsınız yaşadığım şehirde böyle bir suçtan dava görülmemiş av. Bilgisi yetersiz bu konuda örnek yok cunki

 2. Merhaba Sayın Hukukçum, öncelikle ağzınıza sağlık. Vereceğiniz cevaplar ve yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
  Benim şöyle bir sorum olacaktı: ben 2010 yılında( 1 yıl 8 ay ceza) bir Hagb aldım ve denetim surem dolmadan 2013 yılında aynı suçtan işledim ve 2013 yılında ki suç 2021 yılında yeni sonuçlandı ve 6 ay ceza ve Hagb verdi. Şimdi tekrar ilk mahkemeden yazı gelmiş duruşma olacakmış . Bu durumda ne gibi bir durum beni bekliyor. Aynı zamanda 1 yıldır memur olarak atandım. Çalışmaktayım. Şimdiden teşekkürler.

  1. Merhabalar. İlk mahkemenizde okunmayan hüküm simdi yüzünüze okunacak ve ceza alacaksınız. Gecmis olsun.

 3. Avukat hanim ,vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekürler. yur dışından gelirken kendim tüketmek için rakı ve bira getirir iken ,polis yakaladı.etkin pişmanlıktan 5607 kanunun 5/2 maddesi uyarınca kaçak arkolun gumruklenmis değerini iki katını ödedim .şimdi mahkemek var ne gibi ceza alirim .daha önce hiç bir suç kaydım yok ve adlı sicilime islenirmi.kolay gelsin

  1. 5607 Sayılı Kanunun Madde 5/2 gereği cezanız yarı oranında indirilir. Başka bir suçunuz yoksa, HAGB alma ihtimaliniz yüksek. Dosyayı görmeden bişey demem doğru olmaz. iyi günler dilerim.

 4. Avukat hanim,verecegiz cevaplar için şimdiden teşekürler ,değerli vaktinizi çalıyorum için kusura bakmayın.. …..asliye sanik icin talimat muzekkeresi geldi. şöyle yazıyor ,böylece,şüphelinin kaçak içkileri yur dışından getirdiği tespit edilemesede,miktar itibarıyla kişisel kullanım sınırının üzerinde olan ve yurt dışından kaçak olarak ülkeye sokulduğu anlaşılan yabancı menseili bandrollü içkileri bu özelliği bilerek ticari amaçla satın aldığı ve üzerine atılı 5607 sayılı yasanın 3/18 maddesi felaketi ile 5607 sayılı yasanın 3/5 ve 3/10 hüküm maddesi kapsamında düzenlenen suçu işlediği anlaşılmıştir. Şüpheli hakkainda eylemine uygun 5607 sayılı kaçakçılık mücadelesi kanununun 2/18-son devletiyle 3/5-10 maddeleri kapsamında cezalandırılmasına.Tck nin53.maddesine öngörülen güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur .25 /11 / 2021.seklinde mahkeme kağıdı geldi nedemektir acaba ve negibi cezalirim 13.05 .2022 duruşmam var

  1. Oktay bey, daha öcede size cevap verdim. Dosyayı görmeden yazılan yazılar ile ilgili yorum yapmak doğru değildir. Sorunuzun yanıtı ise, hakkınızda kamu davası açılmış. Sizi duruşmaya çağırıyorlar. Eğer avukat tutma gücünüz yok ise, bağlı bulunduğunuz baroya müracaat edip, adli yardımlı avukat talep edebilirsiniz.

 5. ….. Asliye ceza mahkemesine 5607 sayil yasanın 3/18.maddesine muhalefet suçundan sanık oluphalen aşağıdaki adreste ikamet etmekte olan ……. Nun bu yerden. Ekli idanemenin cmk.176-(1) maddesi uyarınca çağrı kağıdı ile birlikte tebliği ile. Gelmediği takdirde cmk.176-(2) ve 199 maddeleri uyarınca zorla getirme emri ile birlikte Çelebi’nin saglenarak. Cmk.196.maddwsi uyarincadurusmadan bagisik tutulması taleb ettiği takdirde cmk.147 vd maddesindeki istemediği taktirde ekli iddaneme ve ifade sureti uyarınca : sanığın atılı suçtan ayrıntılı savunmasının 6008 sayılı yasa gereğince cezalandırılması ihtimaline binaen kurulabilecek mahkumiyet hükmünün açıklanmasının geri birakilip brakilmayacagi yönünde beyanının tespiti edilmesi,. Sanığın suçunun kanıtlanması halinde hakkında 5067 sayılı yasanın 3/1 fıkrasının ve 5237 sayılı TCK .nin 58 maddesinin uygulanması ihtimaline binaen cmk nun 226. Maddesi gereğince ek ek savunmanın alınması. Tanzim edilecek talimat ve eklerinin duruşmanın bırakıldığı 24.03.2022 tarihinden önce mahkemize gönderilmesi, rica olunur 30.11.2021. ne anlama geliyor .maddi yönden avukat tutma imkanım yok ,ne anlama geli yor ve gibi bir yol izlemeliyim.simdiden teşekkürler.kolay gelsin

 6. Merhaba abla ben ilahiyat öğrencisiyim üniversite okuyorum ben içmek için evimize 12 karton yani 120 adet sigara aldım sırt çantama koydum dolmuşa bindim jandarma abiler benim çantamı aldı ifademi aldı ben ceza yicek miyim yiyeceksem nedir cezası

  1. Merhaba Umut.
   Savcılık iddianamesi geldiğinde belli olur. Olay anlattığın gibiyse içmek için aldıysan, birşey çıkacağını sanmıyorum.
   Bekleyelim görelim.
   iyi günler.

   1. Teşekkür ediyorum abla cevap verdiğin için savcılık iddianamesi ne kadar sürede belli olur 🙏

    1. Olay sadece bu anlattıklarından ibaret ise, örgütlü bir suç değilse tek şüpheli sensen, savcılığın yoğunluğuna bağlı olarak maksimum 6 ay içinde gelmesi lazım. Benim tahminim o yönde.

 7. iyi aksamlar avukat hanim allah sizden razi olsun yardimci oluyorsunuz. peki ne gibi ceza alirim hapis yoktur insaallah sicilim tertemiz lekelensin istemiyorum. para cezasi ne kadar olur bilginiz varmi

  1. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Madde 3/10 ” Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar yarısından iki katına kadar artırılır, ancak bu fıkranın uygulanması suretiyle verilecek ceza üç yıldan az olamaz. “

   5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu MADDE 5 Etkin pişmanlık
   (1) 3 üncü maddede tanımlanan suçlardan, birine iştirak etmiş olan kişi; resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce, fiili, diğer failleri ve kaçak eşyanın saklandığı yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin, faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması halinde cezalandırılmaz. Haber alındıktan sonra fiilin bütünüyle ortaya çıkmasına hizmet ve yardım eden kişiye verilecek ceza üçte iki oranında indirilir.
   (2) Yedinci fıkrası hariç, 3 üncü maddede tanımlanan suçlardan birini işlemiş olan kişi, etkin pişmanlık göstererek, soruşturma evresi sona erinceye kadar suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hazinesine ödediği takdirde, hakkında, bu Kanunda tanımlanan kaçakçılık suçlarından dolayı verilecek ceza yarı oranında indirilir. Bu fıkra hükmü, mükerrirler hakkında veya suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde uygulanmaz.

 8. Sayın av hanım ben de 2013 yılında Batmana büyük baş hayvan almaya gittim sonra bir kahvede otururken kahvede muhabbet edenlerin konuşmalarına kulak verdim sigara hayvandan daha çok para kazandırdığını anlattiyorlardi daha sonra aklıma yattı bende ordan normal bir bakkal gibi bir yerden 10,000₺ karşılığında 500 karton sigara aldım yani ben hariç herkes alıyor du
  Ben bu sigaraları Manisa’ya getirip birazını satıp birazını da eşim dostum la beraber içeriz diye düşündüm ama Manisa’ya varmadan yolda polis abiler durdurdu ihbar var dediler arabayı ve beni emniyet müdürlüğüne götürdüler sonra bandrol yok dediler mahkeme kararıyla 75*000₺ ceza kestiler şimdi ben zaten herşeyi doğru anlattım bu para cezası çok degilmi zaten yasak olduğu bilseydim gerçekten bu sigaraları almazdım ve pişmanlıkgimi dile getirdim sizce bu para cezası indirime girer mi teşekkür ederim

 9. merhaba avukat hanım. babam silah ticareti suçlamasıyla birbuçuk ay önce tutuklandı. bir ihbar sonucu üç aydır takipteymiş. yıllar önce kapattığı dükkanından kalma malzemelerini koyduğu, hobi olarak tanıklarının ruhsatlı silahlarının ufak tefek bakımlarını yaptığı, çeşitli makinelerinin olduğu bir atölyesi var ve bu üç ayda görüştüğü birkaç kişide ruhsatsız silah yakalandığı için babam şüpheli olarak tutuklandı, silahların babamdan aldıkları, kurusıkıdan çevirdiği iddia edildi tutuklanırken. babamın bu tür işlerle bir alakası yok. ticaret yapıldığına dair bi delil olmadığı için mahkemede serbest kalabileceğini öngörüyor avukatımız, biz de öyle umuyoruz… babam 63 yaşında kalp rahatsızlıkları var, kalbinde stent var, yaşlı ve hastalıklarının olduğu için veya başka bir yol ile mahkemesini öne almak için yapabileceğimiz bir yol var mı sizce? verdiğimiz dilekçeler de reddediliyor… savcıyla görüştük hızlandıralım dedi öylesine ama bi gelişme yok hala… babamın bi şüphe yüzünden içerde daha fazla kalmasını istemiyoruz… teşekkür ederiz…

  1. Merhana didem.
   Baro avukatiniz vardir. Raporlarini v.b avukatiniza iletin. Şansınızı deneyin.
   Gecmis olsun.

 10. Ben tır şoförüyüm. 8 Şubat tarihinde 435 paket kaçak sigara ve 55 adet 1 litrelik viski ile jandarma ekipleri tarafından yakalandım. Yakalanmış olduğum ürünlerin yarısı bana yarısı yanımdaki arkadaşıma ait. Daha önce bir sabıkam yok. Henüz savcılıktan bir evrak falan da gelmedi. Ürünleri jandarma ekiplerine rızam ile teslim ettim. Rıza ile teslim tutanağı da düzenlendi. Tek merak ettiğim bu konu ile ilgili hapis cezası çıkar mı yoksa para cezası alıp hapis cezasını hagb şeklinde mi alırım. Savcılıktan ilk ifadeye çağırıldığımda verilecek olan para cezası miktarını yatıracağım

  1. Merhaba Rasim Karaca.
   Zaten kendi cevabınızı kendiniz vermişsiniz. Yorumlarda ve konu içinden de bu konudan baya bahsedildi.

 11. Didem Hanım merhaba Yurt dışına çıktık yurt dışı dönüşümüzde marketten alışveriş yaparken bir bayan eşime türkiyeye gidip gitmedigini sormuş eşimde gidiyoruz demiş eşime maske ve gofret kutularının içinde 75 adet elektronik sigara vermiş . türkiyeye geçirmesi için eşim önce kabul etmemiş internet olmadıgı için türkiyede yasak olup olmadıgını araştıramamış gümrükte yapılan kontrollerde yakalandık . tutanaklarda ürünlere 82 milyar bedel bicildi. savunmasında cezayı ödemek isterim ama maddi durumum yok dedi . bizde yasak oldugunu bu olay başımıza gelince ögrendik . Maliye bir ceza kesmedi Cumhuriyet savcılıgına evrakların gelecegini söylediler. Ürünlere internette baktık tanesi 400 & 550 tl arasında Yakalanan ürünlerin tanesine 1106 *75: 83 milyar yazılmış . Avukatla görüştük nasıl bir yol izlemeliyiz .

  1. Merhaba Bora.
   Gümrük bedelini piyasadaki en pahalı ürünün 2 katı şeklinde ödersiniz. Bu birincisi.
   İkinci de, zaten avukatla görüşmüşsünüz, o en iyi yolu size sunacaktır.
   Kolay gelsin.

 12. Vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim 1230 karton yakalattim adli koşul şartıyla bıraktılar haftada 2 kere imza ya gidiyorum 412bin ceza geldi bu ödeme imkanım yok 1ay kapalı yattım çıktım dava devam ediyor tekrar tekrar ceza evine girermiyim yoksa böyle 2 yıl veya 3 yıl imza mı olur cezam bide hocam bu bassedilen af bizide kapsarmi saygılar

  1. Merhaba Devrim.
   Alacağınız cezaya bağlı olmakla birlikte, imza atmanız hakim tarafından yeterli görülüyorsa imza atarsınız.Yeterli görülmüyorsa, alternatif diğer seçenekleri devreye alacaktır.

 13. Merhaba avukat hanım
  Öncelikle bu şekilde bilgilendirme yaptığınız için teşekkür ederim.
  Benim sorum; kaçak sigaradan dolayı 5 yil hapis ve 2500gun (50.000) TL adlı para cezası aldım. Suç tarihi 2018. Şimdi istinafa vericem istinafta bozulmaz ise yargıtay yolu var mı,?
  Hüküm bu şekliyle onaylanır ise yatarım ne olur ( para cezasını ödemezsem ) yada odersem ne fark eder

  1. Merhaba Gürsel.
   İnfazınızın yatarı ile ilgili çeşitli siteler var oradan hesaplatabilirsiniz.
   Yargıtay konusuna gelince, 5 yıl (Dahil) veya daha az hapis cezalarını yargıtaya götüremezsin.
   iyi günler.

 14. İyi günler avukat hanım ben 2011 yılında bakkallık yaptığım Şanlıurfa’da hatırlamadım bir miktar kaçak sigara yakalattım mahkemeye çıktım hakim Ceza olarak paraya çevirdiğini bu parayı da ödedim aradan 6 ay sonra Ankara’dan bir avukat bana mektup yollayarak beni bilgim dışından savunma yaptığını ve Ceza’nın düşürmesi ile ilgili benden ücret talep etti Ben de talep ettiği miktarda 3 taksit olmak kaydıyla kendilerine gönderdim 2022 Yılının 3 ayında ehliyet değişmek için sabıka kaydı çıkarmak isterken adli sicil kaydının olduğunu gördüm aradan geçen 11 yıl sonra bunun nasıl sildirebilirim Şimdiden teşekkür ederim

  1. ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

   Adli sicil / arşiv kaydımın silinmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

   …. / …. / …..
   Adı ve Soyadı
   İmza

   Kimlik Bilgileri:

   T.C. No : ………………………………………….………………………..

   Adı : ………………………………………………………………….

   Soyadı : ………………………………………….………………………..

   Ana Adı : ………………………………………….………………………..

   Baba Adı : ………………………………………….………………………..

   Doğum Yeri : ………………………………………….………………………..

   Doğum Tarihi : ………………………………………….………………………..

   İletişim bilgileri

   Telefon : …………………………………………………………………

   (SMS ile bilgi talep edildiği takdirde lütfen telefon numaranızı yazınız.)

   Adres : …………………………………………………………………

   ………………………………………………………………….

   Not:

   Başvuru dilekçesine nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi fotokopisi ile varsa adlî sicil kayıt örneği (elinizde mevcut ise) eklenmesi gerekmektedir.

 15. Merhaba Avukat hanım. Ben hakkaride yaşıyorum iş için İstanbula gidecem. Sigara içiyorum kendim için 20 Karton alsam sorun olurmu? Bide Jandarma ekipleri her gördüğü sigaraları kişisel kullanıma bakmaksızın alıyormu. Şimdiden teşekkür ederim.

 16. Merhaba Avukat hanım internetten aldığım etil akol ile sahte rakı yapıyor bu ve içiyordum.İckileri sattığım ve halk sağlığını tehlikeye düşürdüğüm yönünde ihbar üzerine evimde arama yapıldı.16 litre Yaptığım rakı bulundu.İfademde maddi durumum iyi olmadığından kendim içmek için yaptığımı beyan ettim.İhbara konu olan satış konusunda herhangi bir somut delil olmadığını kolluk bana söyledi.İfademden ve tutanak tan sonra savcıya dahi çıkarılmadan saliverildim.Bu konuda herhangi bir ceza alirmiyim acaba?Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.İyi çalışmalar…

  1. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3. maddesinin 6545 sayılı Kanun ile değişik 18. fıkrasına göre;
   “Ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan ya da taklit veya yanıltıcı bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretleri taşıyan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri;
   a) Ticari amaçla üreten, bulunduran veya nakleden,
   b) Satışa arz eden veya satan,
   c) Bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan,
   kişi üç yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

   1. Avukat hanım siz bana kanun maddesini gönderdiniz benim sizden rica da bulunduğum bilgi istemem 15 litre kendim için hazır etil alkol ile yaparak içtiğim rakının cezası varmı..cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.İyi çalışmalar…

 17. mrb avukat hanım şimdiden vereceğiniz cvb için teşekkürler internet paylasimlarimi savcılık suç unsuru kabul ederek evimde arama kararı çıkarmıştı polisler arama yaptı kendi ellerimle 5 karton kaçak sigara ve 88 paket sarılmış tütünü bide tütünü sardigim ufak makinami kendi ellerimle teslim ettim emniyette savcilikta mahkemede ifademi verdim yaklaşık 6 ay sonra emniyetten arandim ve gittim bana tebliğ belgesi verdiler gümrük degerinin 2 katı olarak 4640lira ceza yazılmış tebliğde yazan 15 gün içinde ödeme yaparsam ceza yarı oranında indirim uygulanir yazıyor yani ben erken ödeme yaparsam 2320 lirami ödeme yapacağım birde para cezami odedikten sonra dosyam kapanirmi sicilimde baskada bir suç yok bilgilendiriseniz çok sevinirim hayırlı günler dilerim.

  1. Merhabalar.
   Orada bahsedilen ceza yarı oranı meselesi 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu MADDE 5 Etkin pişmanlık gükmü gereğidir.
   Alacağınız hapis cezası yarı oranında indirilir.

 18. Merhaba lar avukat hanım benim sigara kaçaklıpından 2.6 ay hapis cezası aldım 10 bin adli para cezası 20 ay taksite bölündü hapise giriş çıkış yaptım 7 ay boyunca denetim gördüm 7 taksitte ödedim bir gün gittim dosya kapanmış tekrar açılacak dediler dondurulmuş bu gün gene bana aynı 2.6 yıl 10 bin para cezası geldi ben kaldığım yerden mi devam edecem denetime yoksa tekrar hapse girip çıkacak mıyım

  1. Dosya incelenmeden, ezbere cevaplar verilmez.
   Kusura bakmayın.

 19. İller arasi bı yerden kendi yerime sigara istedim 20 karton içmek için ama kargoda el konmuş ve benim adresim ismim var beni şimdi aradılar yarın ifade ye gelin diye ne olacak ilk kez böyle bir hata yaptım öğrenciyim ben

 20. Merhaba hayırlı günler avukat hanım öncelikle böle sorularımızı cevapladığınız için teşekkürlerimizi bir borç bilip karşınızda saygı ve hürmet lerimi sunarım. Benım böle bir sorum olacaktı
  Biz İskenderun da bir yükleme fabrikasında 4 arkadaş 18şer karton sigara yakalattık ancak orda polis geldi tam satmak üzereyken sigaraları yakaladı orta tam 73 karton sigara bulunuyordu
  Ve bize tebligat geldi her birimize 73karton sigara üzerinden ceza geldi Ve biz dört kişi oldgmzz için sigaralarımız bölünüp ceza gelmesi gerekmiyor mu ve biz dört kişiye 73 karton sigara hesaplanarak ceza gelmiş ve bölelikle 4çarpı 73sayarsak 292 karton sigara yapıyor ve
  sadece orda 73 karton sigara var kanuna haykırı bir durum ve ltfen ne yapabiliriz bize bir akıl verin

  1. Malik bey merahabalar.
   Bulunduğunuz bölgeden avukattan yardım almanızı tavsiye ederim.
   Dosya içeriğini görmeden, alınan ifade ve savunmaları görmeden, iddianameyi görmeden cevap vermek doğru olmaz.

 21. Sayın hukukcum şimdiden teşekkür ederim benim aracımız kiraya verdim arac ağrıda insan kacakciligindan alı konuldu ve aracımı aldım ama üzerine şerh konuldu şerh i nasıl kaldırabiliriz 2 yıl oldu bu gibi davalar kac yılda sonuçlanır

  1. Merhaba yaşar bey.
   Davanın sonuçlanması, davanın devam ettiği mahkemenin iş yoğunluğuna ve dosyanızın kapsamına göre değişir.
   Bu soruya kimse cevap veremez.
   iyi günler.

 22. iyi günler avukat hanım
  eşim internetten boş makaron sipariş vermişti bunlar bandrolsüz oldugu için kom yakaladı 46,000,00 tl ceza geldi 3 ile 6 yıl arası hapiste varmış biz bu parayı yatırırsak eşim hapse girer mi yada nasıl bir yol izlemeliyiz.

 23. Sayın Avukat hanım cvplariniz için öncelikle teşekkür ederim internetten bos makaron sipariş ettim 12 koli (121.bin200) adet bunları dükkanimda satmak için sipariş verdim kargoyla geldi makaronlar bandrolsüz gönderilmiş evime indirdigimde kom ekipleri geldi malı aldılar bende kom ekipleri kolileri açınca gördüm kaçak olduğunu ifade verdim kaymakamliktan 26 bin TL ceza geldi ifademde etkin pişmanlık tan yararlanmak istiyorum dedim toplam 121.bin 200 adet boş filtre 23 bin TL cezayı 46 bin TL olarak ödersem cezamin 3/2sini indirimi gidecegini komdan yazı geldi ben ne yapmalıyım bos makaronun cezası 1 yıldan 3 yıla kadarmı 3 yıldan 6 yıla kadarmi

  1. Makaleyi bir daha okumanızı tavsiye ediyorum. Herşey detaylı yazılı.

 24. Merhabalar Avukat Hanım telefon alım satım işiyle uğraşıyorum iş yerimde iki adet yurt dışı cihaz yakalttim bunun ilgili 20000 liralık para cezası çıktı ve bunu ödedim cezam indirimli olacak denildi ama net birsey söylenmedi mahkeme daha yapılmadı. “HAGB ” veya 1 yıldan az ceza alırsam şuanda kpss çalışıyorum memuriyetime engel olur mu?

  1. Bu konuda alacağınız HAGB kararları memuriyete engel teşkil etmemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu