Müstehcenlik Suçu – TCK 226

TCK 226

Müstehcenlik Suçu Nedir?

Müstehcenlik Suçu; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun, Yedinci Bölümünde düzenlenmiş olan “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlığı altında TCK 226 maddesinde düzenlenen suç tipidir.

Müstehcenlik Nedir?

Müstehcenlik; Eski ve yürülükten kaldırılan, 765 Sayılı TCK m. 426/1 fıkrasında, “Halkın ar ve haya duygularını inciten veya cinsi arzuları tahrik ve istismar eder nitelikte genel ahlâka aykırılık” müstehcenlik olarak tanımlanmıştır.

5237 sayılı kanunda ise, Müstehcenlik kavramının tanımına yer verilmemiştir. Dolayısıyla neyin müstehcenlik kavramı içerisinde değerlendirileceği hususu açık bırakılmıştır.

Haluk Çolak, Güncel Ceza Hukuku ve Türk Ceza Kanunu (2005)

Müstehcenliğin kıstastalarını şöyle belirlemiştir;
1- Eser veya Eşya bütün olarak değerlendirilmedir.
2- Müstehcenlikten yararlanma ya da müstehcen eser veya eşyayı meydana getiren kişinin amacı dikkate alınmalıdır.
3- Müstehcen şeyin, başkası üzerinde cinsel tahrik etkisi meydana getirip getirmediği değerlendirilmeli; toplumda mutad ve artık insanları rahatsız etmeyen haller müstehcen sayılmamalıdır.

Ceza Genel Kurulu, 24/3/2015 tarih ve 2014/14-603 Esas, 2015/66 sayılı kararında;

“Normatif bir kavram olan müstehcenliğin, toplumdan topluma ve aynı toplum içinde toplumsal değerlere bağlı olarak değiştiğini, müstehcenlik olgusunun tespitinde, toplumun belli bir kesiminde kabul edilen değer yargılarının değil, toplum
genelinin ve demokratik toplum düzenine ilişkin davranış kurallarının esas alınması gerektiğini belirtmiştir.”

Haluk Çolak, Güncel Ceza Hukuku ve Türk Ceza Kanunu (2005)

Müstehcenlik kavramı, pornografi kavramını da içine alan daha geniş bir anlama sahiptir. Her müstehcen şey pornografik değildir. Ancak her pornografik şey aynı zamanda müstehcendir.

Yukarıdaki eser de bahsedildiği üzere, müstehcenlik kavramı aslında pornografi kavramını içine alan hukuki bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sonuç olarak TCK 226 gerekçesi incelendiğinde, TCK 225’in gerekçesinde yer alan “hayasızca hareketler” kavramının öne çıktığı görülmektedir.

Uluslararası Hukukta Müstehcenlik Suçu

Türkiye 4 Mayıs 1949 yılında Newyork Lake Success’ta Pariste imzalanan antlaşma protokolüne imzalamıştır. Bu düzenlemeye göre; Resim, Tasvir, Fotoğraf ve Sinema filmi gibi genel adaba aykırı görselleri teşhir etmek, üretmek yada bulundurmak, dolaşıma sokmak konularının suç olarak tanımlanmasına uzlaşma sağlamışlardır.

Bu çerçevede yabancı kanunlar da incelendiğinde, müstehcenlik suçuna ilişkin bir tanımın açık olarak yapılmadığı görülmektedir. Bu hususun genel olarak Hakimlerin takdir yetkisine bırakıldığını görmekteyiz.

27.01.1995 tarihli Resmi Gazetemizde yayımlanan ve ülkemizin 09.12.1994 tarihinde kabul ettiği “Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 34” gereğince taraf devletler, çocuğu her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suistimale karşı koruma güvencesi vermiştir.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 34

1- Çocuğun yasadışı bir cinsel faaliyete girişmek üzere kandırılması veya zorlanmasını;
2- Çocukların, fuhuş, ya da diğer yasadışı cinsel faaliyette bulundurularak sömürülmesini;
3- Çocukların pornografik nitelikli gösterilerde ve malzemede kullanılarak sömürülmesini, önlemek amacıyla ulusal düzeyde ve ikili ile çok taraflı ilişkilerde gerekli her türlü önlemi alırlar.

22.04.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6533 Sayılı Kanun’la onaylanması uygun bulunan Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin Çocuk Pornografisi İle Bağlantılı Suçlar başlıklı m. 9 gereğince:

Çocuk Pornografisi ile Bağlantılı Suçlar Madde 9

1- Bir bilgisayar sistemi üzerinden dağıtımını yapmak amacıyla çocuk pornografisi üretmek,
2- Bir bilgisayar sistemi üzerinden çocuk pornografisini sunmak veya erişilebilir hale getirmek,
3- Bir bilgisayar sistemi üzerinden çocuk pornografisini dağıtım veya iletimini yapmak,
4- Kendisi veya başkası için bilgisayar sistemi üzerinden çocuk pornografisi temin etmek;
5- Bir bilgisayar sisteminde veya bilgisayar veri depolama aygıtında çocuk pornografisi bulundurmak eylemleri taraf ülkelerce suç olarak tanımlanacaktır.
Aynı maddenin ikinci fıkrasına göre, çocuk pornografisi ile:
6- Reşit olmayan şahsın cinsel içerikli eylemlerde bulunması,
7- Reşit olmayan şahıs görüntüsüne haiz şahsın cinsel içerikli eylemlerde bulunması,
8- Reşit olmayan şahsın cinsel içerikli eylemlerde bulunmasını betimleyen gerçekçi görüntüler anlaşılacaktır.

Buna göre uluslararası hukukta da müstehcenlik kavramının genel çerçevesi çizilmiş ve devletler, özellikle çocuklarla ilgili müstehcenlik konusunda gereken adımları atmakla yükümlü kılınmıştır.

Müstehcenlik Suçu ile İlgili Düzenlemeler

Müstehcenlik suçu ile ilgili ülkemizde düzenlenen ve hüküm altına alınan kanunların bir kısmı şunlardır.

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu

21.06.1927 tarih ve 1117 sayılı kanundur. Bu kanun ile bir kurul tarafından BİLİRKİŞİ sıfatıyla, suç konusu vasfı taşıdığı isnat edilen dosyalar ile ilgili uzman görüşü bildirmektedir.

Basın Kanunu

5187 sayılı kanun Madde 20′ ye göre, cinsel saldırı olayları hakkında haber vermenin sınırlarını aşan ve okuyucuyu bu tür fillere özendirebilecek nitelikte yazı ve resim yayımlanması da adli para cezasıyla cezalandırılmıştır.

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu

5651 Sayılı kanun madde 8/1-a; internet ortamında yapılan ve içeriğinin müstehcenlik suçunu oluşturduğu konusunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili erişimin engellenmesi kararının verileceği belirtilmiştir.
5651 Sayılı kanun madde 10, koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen yer veya erişim sağlayıcılarının sorumluları, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, hapis cezası ile cezalandırılacakları düzenlenmiştir.

Müstehcenlik Suçunun Cezası

TCK Madde 226/1:

TCK Madde 226/1‘ de sayılan suçları işyelen kişiler, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır. (6’ay dan – 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası almaktadır.)

TCK Madde 226/1-a: Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten,

TCK Madde 226/1-b: Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten,

TCK Madde 226/1- c: Bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz eden,

TCK Madde 226/1-d: Bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satışa arz eden, satan veya kiraya veren,

TCK Madde 226/1-e: Bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan,

TCK Madde 226/1-f Bu ürünlerin reklamını yapan,

TCK Madde 226/2:

TCK Madde 226/2‘ de sayılan suçu işyelen kişiler, altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (6 ay’dan – 3 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası almaktadır.)

TCK Madde 226/2: Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

TCK Madde 226/3:

TCK Madde 226/3‘ de sayılan suçu işyelen kişiler, aşağıdaki iki ayrı şekilden biri üzerinden cezalandırılmaktadırlar.

TCK Madde 226/3: Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri kullanan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (5 yıl’dan – 10 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası almaktadır.)

Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (2 yıl’dan – 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası almaktadır.)

TCK Madde 226/4:

TCK Madde 226/4′ de sayılan suçu işyelen kişiler, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (1 yıl’dan – 4 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası almaktadır.)

TCK Madde 226/4: Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

TCK Madde 226/5:

TCK Madde 226/5‘ de sayılan suçu işyelen kişiler, altı yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (6 yıl’dan – 10 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası almaktadır.)

TCK Madde 226/5: Üç ve dördüncü fıkralardaki ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Müstehcenlik Suçunun Yatarı Ne Kadardır?

Suçun işlendiği tarih önemli olup, infaz hukukunda yapılan değişiklikler ile yürülüğe girdiği tarihler arası ve öncesi değişiklik göstermektedir. Bu suçun yatarının kesin olarak değerlendirilebilmesi için suç tarihini bilmeniz gerekmektedir.
Örnek: 30.03.2020 tarihinden önce bu suç işlenmişse; Denetimli serbestlik süresi 3 yıl olarak uygulanacaktır. Cezanın 1/2’sini infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanacaktır.
Örnek 2: 30.03.2020 tarihinden sonra bu suç işlenmişse; Denetimli serbestlikten direk faydalanmayacaktır. Cezaevinden “iyi halli” oluru aldıktan sonra denetimli serbestlikten faydalanabilecektir.

TCK 226 Hükmün Açıklanması Geri Bırakılırmı?

TCK 226 maddesi suçundan 2 yıl ve altı ceza alan ve daha önce kasıtlı bir suç işlemeyenler hakkında, genel olarak “Hükmün Açıklamasının Geri Bırakılması müessesi” uygulanmaktadır.
TCK 226 maddesi suçundan 2 yıl ve üzeri ceza alanlar için “Hükmün Açıklamasının Geri Bırakılması müessesi” uygulanamamaktadır.

NCMEC Raporu Nedir?

NCMEC raporu; Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (NCMEC) tarafından; Çocukların istismarı ve pedofili ile ilgili tespitler sonucu oluşturulan raporlardır.

Bu raporlara istinaden, savcılıklarca her gün sayısız soruşturmalar yapılıyor olup, şüpheliler hakkında iddianameler düzenlenerek haklarında ceza davası başlatılmaktadırlar.

NCMEC raporu nasıl düzenlenir?

NCMEC raporu; servis sağlayıcıları tarafından kuruma iletilen İP adresleri, görüntüler, tarih ve saat, video kayıtları v.b meteryaller toplandıktan sonra hazırlanan bu rapor, kişinin bulunduğu ülkeye gönderilir.

Google tarafından makaleyi yazdığım tarih itibariyle Ocak 2021 – Haziran 2021 yılları arası kuruma bildirilen rapor sayısının 412.141, içerik sayısının 3.413.673, bu ihlali yapan ve devre dışı bırakılan hesap sayısının 129.174, google tarafından kaldırılan url sayısının ise 596.710 olduğu düşünülürse, bu suça herkesin heran bilerek yada bilmeyerek muhatap olabileceği ortaya çıkmaktadır.

TCK 226, Sonuç ve Değerlendirme:

TCK 226 kapsamındaki suçlar, günümüzde genellikle internetin yoğun olarak kullanımının arttığı düşünüldüğünde, her geçen gün bu suçunda paralel olarak arttığı google raporlarına yansımıştır. Bu suç ile ilgili soruşturma sonunda Asliye Ceza Mahkemelerinde yargılama yapılmaktadır.

Örnek: Mardin’de yaşıyorsunuz ve Mardin de bu suça karıştı iseniz, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturulacak ve Mardin Asliye Ceza Mahkemesi‘nde yargılacaksınız.

Googlede Müstehcenlik Beraat Kararları yada Müstehcenlik Savunma Dilekçesi aratarak, kendinizi savunamazsınız. Bu suç ile suçlanan kişilerin, genellikle suç vasfında yanılmalar olabilmektedir. Dolayısıyla bu konuda bir Ceza Avukatından yardım almanızı önermekteyim.

Örneğin; TCK 226/5 i işlediği iddia edilen çoğu kişinin aslında TCK 226/1 maddesini işlediği ortaya çıkabilmektedir. Suçlanan kişinin 6 yıldan başlayan yargılamalara maruz kalabileceği düşünüldüğünde, savunmanın önemi ortaya çıkmış olacaktır.

Bu konuda ayrıca hazırlanmış diğer bir makalemde YARGITAY KARARLARINA yer verilmiştir. Diğer makaleyide okumanızı tavsiye ederim. Link: https://www.gulizaroztemel.av.tr/mustehcenlik-sucu-ve-cezasi/

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu